Samenwerking is soms een wankel evenwicht en als de balans wordt verstoord kan er makkelijk een conflict ontstaan. Kom je er samen niet uit, schakel dan een mediator in. De mediator kiest geen partij, blijft onafhankelijk en neutraal en zoekt zo de kortste route naar een oplossing. De mediator neemt geen beslissingen. Dat doe je zelf!

Mediation

Met mediation los je samen met de andere partij het conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen oplegt en geen beslissingen neemt. Dat doet je uiteindelijk zelf. De mediator begeleidt je daarbij. Je werkt en denkt dus zelf actief mee en jij bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Als je ergens uit wil komen dan moet je bewegen. Niet 3 stappen vooruit en 1 terug, maar gewoon stap voor stap vooruit.

 

Geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt blijft onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Ook de mediator heeft geheimhoudingsplicht. In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. In sommige gevallen echter kan het goed of misschien wel noodzakelijk zijn dat je advocaat of adviseur er bij is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als je het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich eveneens aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als jij en de andere partij aan mediation willen meedoen. Je kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld je werkgever of op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen. Vrijwillige deelname is een voorwaarde voor een succesvolle mediation. Vrijwillig maar niet vrijblijvend! Wanneer je kiest voor mediation, zul je actief moeten meewerken om deze goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat je samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem.

Resultaat

Met de inzet van onze mediator werk je aan een oplossing van het conflict met oog voor een blijvende goede verstandhouding tussen partijen, ook na de oplossing. Dit in tegenstelling tot de verstoorde verhoudingen die vaak het gevolg zijn als een conflict escaleert en door een kantonrechter moet worden beslecht. Met behulp van een register mediator heeft Cofect bij verschillende organisaties conflicten naar tevredenheid opgelost. Soms blijven partijen samenwerken, direct of indirect, soms wordt er besloten om uit elkaar te gaan: in alle gevallen is het streven dat de verstandhouding goed blijft.

Oplossing in plaats van conflict

Daar waar direct wordt gekozen voor wederzijdse inzet van advocaten (zonder mediator) escaleert een conflict sneller. De emoties en kosten lopen daardoor op en het behoud van en het herstellen van een goede relatie wordt lastiger. Ook komt het regelmatig voor dat bij een gang naar de rechter, deze niet direct een oordeel velt, maar adviseert om eerst eens mediation te proberen. Het scheelt tijd en kosten als dit al is gedaan.

Kwaliteit en onafhankelijkheid

Cofect werkt uitsluitend met register mediators van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Het NMI is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het NMI biedt een duidelijke standaard naar de markt en voorziet in een concreet kwaliteitssysteem (reglementen, modellen en het NMI Register van Mediators). Onze mediators zijn daarmee gekwalificeerd en onafhankelijk, zij voldoen aan de toetredingseisen en eisen omtrent ervaring en bijscholing.